Obchodní a záruční podmínky

1. Všeobecné dodací podmínky
Realizací obchodu u firmy "Hakr spol. s.r.o. - eDOG.cz" - dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel" - kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami. Ke každému zboží zakoupenému u Hakr spol. s.r.o. - eDOG.cz je přiložen prodejní doklad , který je zároveň i dodacím a záručním listem. Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na prodejním dokladu nebude později vyřízena. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, kontaktuje prodávajícího. Chybí-li v zásilce prodejní doklad, ihned nás informujte. Stížnost bude prověřena a případné nedostatky odstraněny. Po uplynutí 3 denní lhůty nemusí být vždy reklamované rozdíly uznány.

2. Cena
Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na http://www.edog.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

3. Platební podmínky
Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.

 1. v hotovosti při převzetí zboží
 2. platba dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím kurýrní služby nebo České pošty, která přebírá pro prodávajícího platbu od kupujícího)
 3. platba převodem (kupující po zadání objednávky obdrží mailem proformafakturu. Po provedení platby na účet prodávajícího je zboží zasláno prostřednictvím přepravní služby).

Sazby za zásilky jsou uvedeny v dodacích podmínkách. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury.

4. Objednávka zboží
V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství zboží. Pro maximální urychlení uvádějte na objednávkách jméno a sídlo kupujícího, telefonní číslo, popř. IČO a DIČ. Objednávky se přijímají e-mailem a telefonicky. Na základě závazné objednávky vystaví prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Potvrzení objednávky je provedeno e-mailem nebo telefonicky.

5. Přeprava a odběr zboží
Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Prodávající nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží). Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží. Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím přijato (uhrazeno) a bude vráceno zpět prodávajícímu, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši až 40% z ceny objednaného zboží. Toto ujednání se nevztahuje na postup kupujícího -spotřebitele podle bodu 8. těchto podmínek.

6. Reklamace zboží
V oprávněných případech prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat dodavatele. Uplatnit reklamaci lze písemnou formou pomocí formuláře "Reklamační protokol". Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, nebylo-li sjednáno jinak. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:

 • s přiloženým originálem prodejního dokladu a písemným popisem závady - "Reklamační protokol"
 • zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu
 • zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
 • prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží kupujícímu dodáno
 • pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu o dobu prodlení kupujícího. V případě, že zboží nebude dodáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

7. Záruka a omezení odpovědnosti za prodávané zboží
Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě Hakr spol. s.r.o. - eDOG.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců , jde-li o prodej potravinářského zboží činí záruční doba 8 dní a u prodeje krmiv 3 týdny. Délka záruční doby je vždy uvedena na prodejním dokladu, který slouží současně jako dodací a záruční list. Záruka se nevztahuje na závady:

 • způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
 • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • živelnými pohromami nebo vyšší mocí
 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží
 • neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

8. Možnost odstoupení od smlouvy
Kupující - spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením všech základních identifikačních náležitostí (identifikace kupujícího, číslo provedené obchodní transakce prodávajícího a číslo prodejního dokladu prodávajícího). Odstoupení od smlouvy lze zaslat na adresu provozovatele uvedenou na jeho faktuře, popř. elektronicky na adresu uvedenou na http://www.edog.cz. Provozovatel internetového obchodu Hakr spol. s.r.o. - eDOG.cz je v tomto případě oprávněn  požadovat vrácení prodaného zboží v původním obalu, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení a kupujícímu je povinen vrátit kupní cenu, nejpozději do5-ti pracovních dnů na jím určený účet, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující má právo odstoupit od smlouvy i v případě, že úhrada za zboží proběhla předem na účet a prodávající je v prodlení s dodáním 5 dnů oproti původně potvrzenému termínu dodání. V tomto případě je prodávající povinen obratem vrátit uhrazenou částku zpět bez prodlení na účet kupujícího. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující si objednané zboží s osobním odběrem nevyzvedl do 5-ti pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání.

9. Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity pouze k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s vyjímkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může písemně prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

10. Závěrečná ustanovení
Veškeré objednávky, které jsou Vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu Hakr spol. s.r.o. - eDOG.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Hakr spol. s.r.o. - eDOG.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2007.

Případné dotazy rádi zodpovíme.